КАРТА САЙТА

   

 

 

     Труфанов, Олександр Анатолійович. Хронологія могильників передгірного Криму І ст. до н.е. - ІІІ ст. н.е.: Автореф. дис. ... докт.іст. наук: 07.00.04/ О.А. Труфанов; Кримська філія Інституту археології НАН України. – Защищена 2007. – Київ, 2007. – 17 с.

     Актуальность темы: Історія вивчення пам'яток передгірного Криму налічує більш як століття. Значну частину їх складають могильники, дослідження яких дозволило фахівцям виділити основні риси поховального обряду та підійти до вирішення проблем етнокультурної історії. Дотепер є досліджені десятки могильників варварського населення Криму І ст. до н.е. - III ст. н.е., опубліковано більш ніж півтори тисяч поховальних комплексів.

     Питання хронології могильників І ст. до н.е. — III ст. н.е. посідали важливе місце в багатьох роботах, присвячених публікації матеріалів розкопок та реконструкції етно-культурных процесів у Криму. Але відсутність єдиної класифікації спричинилася тому, що речовий поховальний набір кожної пам'ятки розглядався окремо, із залученням лише деяких аналогій. Сукупний матеріал з некрополів не було синхронізовано.

     Зараз накопичено величезний археологічний матеріал, що дозволяє здійснити єдину класифікацію та детальну типологію речових знахідок, й на цій основі розробити хронологію поховань з могильників передгірного Криму І ст, до н.е. - III ст. н.е., синхронізуючи її з матеріалами всього Північного Причорномор'я.

     Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу підготовлено в рамках виконання планової теми Кримської філії Інституту археології НАН України "Археологічні культури давнього і середньовічного Криму. Періодизація і хронологія".

     Метою дослідження є виявлення хронологічних етапів функціонування могильників передгірного Криму римського часу. Для досягнення її мають бути вирішені такі завдання:

  • класифікація речей з поховань і створення загальної докладної типології для кожної категорії знахідок;
  • дослідження закономірностей зустрінутості типів речей у закритих комплексах з урахування послідовності здійснення поховань у багатоярусних могилах;
  • виділення на цій основі груп речей, що стабільно зустрічаються разом;
  • визначення абсолютного датування виділених груп речей.

     На захист виносяться такі положення:

1. Речі з могильників передгірного Криму І ст. до н.е. - III ст. н.е. при використанні кореляції закритих комплексів можна об'єднати у 7 груп.

2. Виділені групи поховального начиння послідовно розташовані у часі та піддаються абсолютному датуванню.

     Предметом дослідження є хронологія поховань з могильників передгірного Криму.

     Об'єктом дослідження є знахідки з поховальних пам'яток передгірного Криму.

     Хронологічні рамки роботи охоплюють період від І ст. до н.е. до кінця ІИ ст. н.е. Нижня межа дослідження співпадає з початком надходження римських та провінційних речей до Криму, верхня зумовлена виникненням в регіоні нової культури (пам'ятки типу Озерне-Інкерман).

     У роботі досліджуються могильники Кримської Скіфії, під територією якої розуміється заселена варварами область передгір'їв від долини р. Чорна на заході до Керченського півострова на сході, а також прибережна смуга Північно-Західного Криму.

     Джерельну базу дослідження складають матеріали з розкопок більш ніж двох десятків могильників Кримської Скіфії. Головне місце в побудові хронологічної схеми посідають матеріали дослідження Усть-Альмінського некрополя, як однієї з найбільших і найкраще вивчених пам'яток (на 2006 рік розкопано 930 могил). Як допоміжні у роботі використовуються дані інших некрополів, відомі з публікацій, доступні автору музейні колекції та архівні матеріали, що зберігаються в Кримській філії Інституту археології НАН України, а також у фондах Кримського Республіканського краєзнавчого музею і Бахчисарайського Державного історико культурного заповідника.

     Методи дослідження. В основу дослідження покладений комплексний принцип вивчення матеріалів: докладна класифікація речових знахідок (типологічний метод, метод порівнювальних аналогій), аналіз взаємозустрінутості речей у закритих комплексах (кореляційний метод), метод вузьких та широких датувань і порівняльно-історичний метод.

     Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в роботі вперше систематизовано знахідки з могильників передгірного Криму І ст. до н.е. — III ст. н.е. і на основі вивчення зустрінутості речей різних типів у закритих комплексах розроблено докладну відносну та абсолютну хронологію пізньоскіфських могильників. У роботі обґрунтовано перегляд дат речей деяких типів і на підставі кореляційного методу розроблено нові датуванню. .Як наслідок, вперше створено обґрунтовану класифікаційну та хронологічну систему археологічного матеріалу могильників І ст. до н.е. - III ст. не.

     Практичне значення отриманих результатів полягає в отриманій можливості датувати поховання КримськоїСкіфіїбільш точними, вузькими хронологічними інтервалами. Результати дослідження можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з історії та археології України, наукових та науково-популярних робіт, створенні музейних експозицій.

     Особистий внесок пошукача: У статті "Боспоро-Херсонесские отношения и политическая ситуация в Крымской Скифии III - IV вв. н.е." у співавторстві з В.Ю. Юрочкіним автору належить частина про хронологію поховань III ст. н.е. У статті "Краснолаковая керамика из Калос-Лимена" у співавторстві з В.Б. Уженцевим - опис знахідок та хронологічні розробки.

     Апробація основних результатів дисертації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано більш ніж 15 робіт у наукових виданнях України, Росії і Молдови, зроблено доповіді на конференціях і семінарах в Алушті, Сімферополі, Києві і Санкт-Петербурзі у 1997-2006 pp.

     Публікації. Окремі положення дисертації викладено в 12 статтях, опублікованих в спеціалізованих виданнях Інституту археології ПАН України, Кримської філії ІА НАН України, Національного заповідника "Херсонес Таврійський", Інституту археології Російської АН, а також у тезах доповідей конференцій.

     Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох глав дослідження, висновків (185 сторінок), списку літератури (345 найменувань) да додатків - списку скорочень та ілюстрацій, альбому ілюстрацій (108 малюнків), списку хроноіндикаторів та каталогу поховань. Загальний обсяг рукопису 419 сторінок.

    

 
             

© Крымский филиал Института археологии НАН Украины
© Ядрова Г.В.